En projecte

Paral·lelament a l'activitat diària de la biblioteca virtual, l'equip de Bibliosalut està treballant en els projectes següents:

Bibliometricsalut: Estudi de la producció científica del sistema sanitari públic de les Illes Balears

Bibliosalut disposa de diverses eines bibliomètriques per a l'estudi de la producció científica, com són Web of Science, inCites i Scopus. A partir d'aquest tipus d'eines, estam treballant en l'elaboració del portal Bibliometricsalut, on es facilitartà informació actualitzada sobre la producció científica a l’àmbit sanitari a les Illes Balears.