Gestores bibliográficos

Els gestors bibliogràfics són bases de dades bibliogràfiques personals que permeten gestionar les referències de distints tipus de documents (articles, capítols de llibres, tesis, llibres, etc.) en distints estils bibliogràfics (Vancouver, APA, etc.).

EndNote és un gestor de bibliografia, que permet crear i mantenir bases de dades bibliogràfiques personals. Està integrat amb la plataforma Web of Science, permetent…
Mendeley permet crear bibliografies, cites, i organitzar-les fàcilment. Mendeley Desktop et permet organitzar des de múltiples recursos:  Extractes bibliogràfics de PDFs de forma automàtica, gravar…
Zotero és un gestor bibliogràfic gratuït. Treballa juntament amb el navegador Mozilla Firefox. És una eina que ajuda a recollir, organitzar, citar i compartir els…