BOIB

29.png

El Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), diari oficial de la Comunitat de les Illes Balears, és el mitjà de publicació de les lleis, les disposicions i els actes d'inserció obligatòria.

Temàtica
Legislació.
Continguts
En el BOIB es publiquen lleis, decrets, ordres, resolucions o acords de la comunitat autònoma, consells insulars, ajuntaments, administracions de l'Estat, locals o de justícia relatives a la comunitat de les Illes Balears. Es publica els dimarts, dijous i dissabtes, en edició bilingüe català i castellà, encara que ocasionalment es publiquen edicions extraordinàries.
Anys de cobertura
Dóna accés a tota la base de dades de butlletins oficials (des de l'any 1997).
Productor
Govern de les Illes Balears.
País
Espanya.
Idioma
Castellà. Català.
Tipus d'accés
Recurs d'accés lliure.