BOE

18.png

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), diari oficial de l'Estat espanyol, és el mitjà de publicació de les lleis, les disposicions i els actes d'inserció obligatòria.

Temàtica
Legislació.
Continguts
En el BOE es publiquen: les disposicions generals dels òrgans de l'Estat i els tractats o convenis internacionals, les disposicions generals de les comunitats autònomes, d'acord amb el que estableixen els estatuts d'autonomia i les normes amb rang de llei dictades per al desenvolupament d'aquests, les resolucions i els actes dels òrgans constitucionals de l'Estat, d'acord amb el que estableixen les seves lleis orgàniques respectives, les disposicions que no són de caràcter general, les resolucions i els actes dels departaments ministerials i d'altres òrgans de l'Estat i administracions públiques, quan una llei o un reial decret així ho estableixin, les convocatòries, les citacions i les requisitòries i els anuncis quan una llei o un reial decret així ho estableixin.
Anys de cobertura
Cerca senzilla / cerca avançada. Seccions I, des del 1968; II, III i V, des del 1995.Secció I: Legislació espanyola des del 1960.Secció II: Oposicions i nomenaments des del 1980.Secció III: Altres disposicions. Beques, ajudes, convenis, plans d'estudi, etc. des del 1980.Secció V: Anuncis públics: contractes i adjudicacions d'obres, subministraments i serveis des del 1995.Gazeta: col·lecció històrica, 1661-1967.
Productor
Agència Estatal del Butlletí Oficial de l'Estat.
País
Espanya.
Idioma
Anglès. Castellà. Català. Francès.
Tipus d'accés
Recurs d'accés lliure.