Resultats de l'enquesta sobre el Servei d'Obtenció de Documents de Bibliosalut de l'any 2014

alt

Com figura a les estadístiques de Bibliosalut, durant 2014 es varen tramitar a través del Servei d'Obtenció de Documents (SOD) 19.072 peticions dels professionals del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears, servint 16.761 documents (87,88 %). La mitjana del temps de resposta va ser d'1,01 dies. En el mateix període també es varen tramitar 12.916 peticions realitzades per altres biblioteques espanyoles.

A mitjans del mes de juny de 2015 Bibliosalut va llançar una enquesta per tal de conèixer la satisfacció dels usuaris que varen fer servir el Servei d'Obtenció de Documents (SOD) durant l'any 2014. El contingut del qüestionari va consistir en 15 preguntes, presentades a un formulari on-line que va ser enviat per correu electrònic als 1.213 usuaris que varen fer servir aquest servei durant 2014.

Els objectius de l'enquesta varen ser els següents:

1. Conèixer el nivell de satisfacció dels usuaris de Bibliosalut que varen emprar el SOD durant 2014.

2. Detectar els punts febles del servei per tal de millorar-los.

3. Determinar els punts forts i reforçar-los.

El qüestionari es va mantenir obert un mes (del 16 de juny al 15 de juliol de 2015). L'índex de participació va ser del 39,86 % (486 usuaris), i la data a destacar va ser que la nota mitjana sobre la satisfacció general del SOD de Bibliosalut va ser de 8,81 sobre 10.

En aquest estudi va col·laborar l'equip de documentalistes de Bibliosalut, amb l'assessorament d'un tècnic de qualitat de la Conselleria de Salut.

Es presenten a continuació els resultats de l'enquesta:


Enquesta sobre el Servei d'Obtenció de Documents de Bibliosalut (2014)
Encuesta sobre el Servicio de Obtención de Documentos de Bibliosalut (2014)

Han respòs 486 de un total de 1213 enviades

1-Quina és la teva professió? / ¿Cuál es tu profesión?

Possibles respostes Quantitat Gràfic
Metge/ssa / Médico 348
Infermera / Enfermera 45
Farmacèutic/a / Farmacéutico/a 36
Altres sanitaris / Otros sanitarios 27
Altres no sanitaris / Otros no sanitarios 16
Psicòleg/oga / Psicólogo/a 7
Fisioterapeuta / Fisioterapeuta 6
grafico

 

2-On treballes? / ¿Dónde trabajas?

Possibles respostes Quantitat Gràfic
Hospital Universitari Son Espases 257
Hospital Son Llàtzer 88
Hospital de Manacor 31
Hospital Can Misses 22
AP Mallorca 20
Hospital Comarcal d´Inca 19
Hospital Mateu Orfila 10
FISIB 7
AP Eivissa 6
SSCC Ibsalut 6
061 6
AP Menorca 5
Altres 5
FBSTIB 2
Conselleria de Salut 1
H. Formentera 1
 

 

3-Per a què sols fer servir els documents sol·licitats al SOD?
¿Para qué sueles utilizar los documentos solicitados al SOD?

Possibles respostes Quantitat Gràfic
Pràctica clínica / Práctica clínica 321
Article / Artículo 315
Docència / Docencia 262
Ponència / Ponencia 252
Revisió sistemàtica / Revisión sistemática 203
Protocol / Protocolo 175
Guia / Guía 119
Tesi / Tesis 55
Altres / Otros 46
Treball de màster / Trabajo de máster 45
grafico

 

4-Te resulta fàcil i ràpid sol·licitar documents al SOD?
¿Te resulta fácil y rápido solicitar documentos al SOD?

Possibles respostes Quantitat Gràfic
Molt fàcil / Muy fácil 282
Fàcil / Fácil 167
Normal 33
Complicat / Complicado 4
grafico

 

5-Com trobes que és l'ús del formulari de petició del SOD?
¿Cómo te parece que es el uso del formulario de petición del SOD?

Possibles respostes Quantitat Gràfic
Molt fàcil / Muy fácil 240
Fàcil / Fácil 177
Normal 64
Complicat / Complicado 5
grafico

 

6-Com consideres els missatges que reps informant-te de la biblioteca a la qual hem sol·licitat la teva petició?
¿Cómo consideras los mensajes que recibes informándote de la biblioteca a la que hemos solicitado tu petición?

Possibles respostes Quantitat Gràfic
Útils / Útiles 213
Molt útils / Muy útiles 211
Normals / Normales 46
Poc útils / Poco útiles 14
Inútils / Inútiles 1
grafico

 

7-On guardes normalment els documents enviats pel SOD?
¿Dónde guardas normalmente los documentos enviados al SOD?

Possibles respostes Quantitat Gràfic
Al meu ordinador o tablet / En mi ordenador o tablet 413
A un gestor bibliogràfic (RefWorks, Mendeley...) / En un gestor bibliográfico (RefWorks, Mendeley...) 54
Els guard en paper / Los guardo en papel 16
No els guard / No los guardo 2
grafico

 

8-Com és la forma de recollir els documents demanats al SOD?
¿Cómo es la forma de recoger los documentos pedidos al SOD?

Possibles respostes Quantitat Gràfic
Molt fàcil / Muy fácil 273
Fàcil / Fácil 166
Normal 38
Difícil 5
No ho puc valorar perquè no vaig rebre cap document / No lo puedo valorar porque no recibí ningún documento 2
grafico

 

9-Com descriuries el temps que va passar entre la petició i la recepció dels documents?
¿Cómo describirías el tiempo que pasó entre la petición y la recepcion de tus documentos?

Possibles respostes Quantitat Gràfic
Ràpid / Rápido 271
Molt ràpid / Muy rápido 103
Normal 96
Excessiu / Excesivo 13
Molt excessiu / Muy excesivo 2
grafico

 

10-Quin temps màxim consideres raonable per rebre els documents?
¿Qué tiempo máximo consieras razonable para recibir los documentos?

Possibles respostes Quantitat Gràfic
2 a 3 dies / 2 a 3 días 320
4 a 5 dies / 4 a 5 días 89
1 dia / 1 día 53
6 a 7 dies / 6 a 7 días 21
Més d´una setmana / Más de una semana 1
grafico

 

11-Saps que des del teu menú d'usuari del SOD pots consultar l'estat de les teves peticions, reclamar-les i cancel·lar-les?
¿Sabes que desde tu menú de usuario del SOD puedes consultar el estado de tus peticiones, reclamarlas y cancelarlas?

Possibles respostes Quantitat Gràfic
385
No 100
grafico

 

12-Creus necessaris materials d'ajuda per facilitar l'ús del SOD?
¿Crees necesarios materiales de ayuda para facilitar el uso del SOD?

Possibles respostes Quantitat Gràfic
No 314
163
grafico

 

Pregunta Mínim Màxim M. arit Variança Suma Total
13-Quina és la teva satisfacció general del SOD? 1.00 10.00 8.81 1.32 4,271.00 485

 

14-Recomanaries als teus companys el SOD de Bibliosalut?
¿Recomendarías a tus compañeros el SOD de Bibliosalut?

Possibles respostes Quantitat Gràfic
Segur que sí / Seguro que sí 423
És molt provable / Es muy probable 44
És provable / Es probable 14
Segur que no / Seguro que no 1
És poc provable / Es poco probable 1
grafico

 

15-Quins aspectes del SOD ens voldries indicar per millorar aquest servei?
¿Qué aspectos del SOD nos quisieras indicar para mejorar este servicio?

grafico